Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

Τόπος εκδήλωσης
Διαδικτυακά

 Εγγραφές
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο στην ιστοσελίδα κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των σχετικών Δελτίων Εγγραφής.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
Στους συμμετέχοντες ιατρούς θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση παρακολούθησης τουλάχιστον του 60% των ωρών του προγράμματος και την ηλεκτρονική συμπλήρωση του δελτίου αξιολόγησης.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του δελτίου αξιολόγησης.
Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).

Γραμματεία Συνεδρίου:
Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220
E-mail: events@focusonhealth.gr

Scroll to Top